Правни новини

Весели празници!

 

 

Весели празници от целия екип на Адвокатска кантора „Митева и Партньори“

 

 

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ

3/2013
гр.София, 15 ноември 2013 год.

Върховният касационен съд на Република България, Общо
събрание на Гражданска и Търговска колегии , в съдебно заседание на
24 октомври 2013 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
на ОТДЕЛЕНИЯ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ТАНЯ МИТОВА
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ПЛАМЕН СТОЕВ
БОЙКА СТОИЛОВА
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
1. ЛЮБКА ИЛИЕВА 14. МАРГАРИТА СОКОЛОВА
2. НИКОЛА ХИТРОВ 15. ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
3. РОСИЦА КОВАЧЕВА 16. СВЕТЛА ЦАЧЕВА
4. ЛИДИЯ ИВАНОВА 17. СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
5. ЖАНИН СИЛДАРЕВА 18. ЛЮБКА БОГДАНОВА
6. КАПКА ЮСТИНИЯНОВА 19. РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА
7. СИМЕОН ЧАНАЧЕВ 20. ВЕСКА РАЙЧЕВА
8. ТЕОДОРА НИНОВА 21. МАРИЯ СЛАВЧЕВА
9. НАДЕЖДА ЗЕКОВА 22. ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА
10. НАДЯ ЗЯПКОВА 23. ЗЛАТКА РУСЕВА
11. ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА 24. ДИЯНА ЦЕНЕВА
12. БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА 24. 25. СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
13. СТОИЛ СОТИРОВ 26. МАРИАНА КОСТОВА  2
27. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА 45. ОЛГА КЕРЕЛСКА
28. СНЕЖАНКА НИКОЛОВА 46. ЗОЯ АТАНАСОВА
29. МАРИО ПЪРВАНОВ 47. ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ
30. КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА 48. ВЕСЕЛКА МАРЕВА
31. ЕМИЛ ТОМОВ 49. БОРИС ИЛИЕВ
32. АЛБЕНА БОНЕВА 50. БОНКА ЙОНКОВА
33. СВЕТЛА ДИМИТРОВА 51. ДИАНА ХИТОВА
34. БОНКА ДЕЧЕВА 52. БОЯН ЦОНЕВ
35. СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА 53. БОЯН БАЛЕВСКИ
36. ЖИВА ДЕКОВА 54. ИРИНА ПЕТРОВА
37. МИМИ ФУРНАДЖИЕВА 55. МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
38. КАМЕЛИЯ МАРИНОВА 56. РОСИЦА БОЖИЛОВА
39. ТОТКА КАЛЧЕВА 57. ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
40. ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА 58. ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
41. ВАСИЛКА ИЛИЕВА 59. ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
42. ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА 60. КОСТАДИНКА НЕДКОВА
43. ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА 61. ЛЮБКА АНДОНОВА
44. ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

при участието на секретаря Борислава Лазарова
постави на разглеждане тълкувателно дело № 3 по описа за 2013 г. на
Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии
докладвано от съдия РОСИЦА КОВАЧЕВА

Тълкувателно дело №3/2013 г. е образувано с Разпореждане от
30.01.2013 г. на Председателя на Върховния касационен съд по
предложение на зам. председателя на Върховния касационен съд и
ръководител на Търговска колегия, и на зам. председателя на
Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия,
основано на постановено по чл. 292 ГПК Определение № 14/18.01.2013
г. по т.д.№ 1204/2011 г. на Върховен касационен съд, Търговска
колегия, ІІ отделение и по предложение на зам. председателя на
Върховния касационен съд и ръководител на Търговска колегия, и на
зам. председателя на Върховния касационен съд и ръководител на
Гражданска колегия, поради противоречива съдебна практика, по
въпросите:

1. Необходимо ли е решение на Общото събрание на
дружество с ограничена отговорност за разпореждане с недвижим
имот – собственост на дружеството или вещно право върху него, в
съответствие с компетентността на Общото събрание, предвидена в
чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон, за действителността на  3
разпоредителна сделка, сключена от представляващия
дружеството орган (управител /управители).

2. Приложима ли е разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД към
органното представителство на търговските дружества при
сключване на търговска сделка от едно и също лице, като органен
представител по силата на закона, на две търговски дружества.
>>>>> Прочети цялата новина <<<<<

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 3/2013

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ
3/2013
гр.София, 15 ноември 2013 год.

Върховният касационен съд на Република България, Общо
събрание на Гражданска и Търговска колегии , в съдебно заседание на
24 октомври 2013 год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия: ТАНЯ РАЙКОВСКА

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
на ОТДЕЛЕНИЯ:

ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ТАНЯ МИТОВА
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ПЛАМЕН СТОЕВ
БОЙКА СТОИЛОВА
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

>>>>> Прочети цялата новина <<<<<

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1 /2013

гр.София,
21.10.2013год.
Върховният касационен съд на Република България,
Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседани е на 3 октомври 2013г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия :
КРАСИМИР ВЛАХОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
на ОТДЕЛЕНИЯ:
ТАНЯ МИТОВА
ПЛАМЕН СТОЕВ
БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
>>>>> Прочети цялата новина <<<<<

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 11 ОТ 21.03.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 11/2012 Г., ОСГК НА ВКС

НОТАРИАЛНИЯТ АКТ, С КОЙТО СЕ ПРИЗНАВА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ЧЛ. 587 ГПК, НЕ СЕ ПОЛЗВА С МАТЕРИАЛНА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА СИЛА ПО ЧЛ. 179, АЛ. 1 ГПК ОТНОСНО КОНСТАТАЦИЯТА НА НОТАРИУСА ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТТА НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ, ТЪЙ КАТО ТАКАВА Е ПРИСЪЩА НА ОФИЦИАЛНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ФАКТИ.
ПРИ ОСПОРВАНЕ НА ПРИЗНАТОТО С АКТА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ТЕЖЕСТТА ЗА ДОКАЗВАНЕ СЕ НОСИ ОТ ОСПОРВАЩАТА СТРАНА, БЕЗ ДА НАМИРА ПРИЛОЖЕНИЕ РЕДЪТ НА ЧЛ. 193 ГПК.

Чл. 587 ГПК
Чл. 179, ал. 1 ГПК
Чл. 193 ГПК

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 7 февруари 2013 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
при участието на секретаря Борислава Лазарова постави на разглеждане тълкувателно дело № 11 по описа за 2012 г. на ОСГК, докладвано от съдията ВЕСЕЛКА МАРЕВА
Тълкувателното дело е образувано с Разпореждане от 25.06.2012 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд въз основа на искане от Председателя на Върховния касационен съд до Общото събрание на Гражданска колегия по чл. 125 ЗСВ за постановяване на тълкувателно решение по следния въпрос:
Ползва ли се констативният нотариален акт, с който се признава право на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 ГПК, с обвързваща материална доказателствена сила по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост.
В практиката на Върховния касационен съд, постановена по реда на чл. 290 ГПК, са застъпени противоречиви становища по въпроса.
>>>>> Прочети цялата новина <<<<<

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ
7/2012
гр.София, 25 април 2013 год.
Върховният касационен съд на Република България, Общо
събрание на Гражданска и Търговска колегии , в съдебно заседание на
4 април 2013 год. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ
на ОТДЕЛЕНИЯ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ТАНЯ МИТОВА
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ПЛАМЕН СТОЕВ
БОЙКА СТОИЛОВА
ДАРИЯ ПРОДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
>>>>> Прочети цялата новина <<<<<