Недвижими имоти

С какво можем да Ви бъдем полезни? Tова е въпросът, който би вълнувал всеки читател, достигнал до настоящата презентация. Съобразявайки се с вашите проблеми, няма да изпадаме в дълбокомислени разсъждения за същността на вещното право, а ще ви насочим към конкретните, най – често срещани случай, в които ще имате нужда от нашата юридическа помощ.
С проблемите на вещното право ще се сблъскате най-вече, когато вземете решение да сключите сделкa с недвижими имоти. Разбира се, въпросите, които възникват при всяка една сделка с недвижими имоти, се уреждат основно не само от вещното, но и от облигационното, търговското, семейното и наследственото право. Правото на собственост, ограничените вещни права (право на ползване, право на строеж /суперфиция/, право на пристрояване и надстрояване, право на преминаване и др.), договорите, представителството при юридическите лица, правоспособност и дееспособност на физическите лица, режимът на семейна имуществена общност и разделност и наследяването са част от най-важните правни институти, които касаят сделките с имоти.
Всеки купувач или продавач минава своя път на колебания, докато стигне до решението да направи сделка. Съмнението дали е избрал подходящия момент и доколко цената е добра, ще остане за дълго у вас и по този въпрос, за съжаление, не можем да Ви бъдем полезни. Независимо от отговора обаче много участници в пазара на имоти се страхуват, че ще бъдат подведени. Основният риск за купувача е дали действително ще стане собственик на имота, предмет на покупко-продажбата. Все още някои хора не считат за необходимо да се легитимират при водене на преговори и сключване на предварителен договор. Много въпроси и подозрения могат да възникнат при участие на пълномощник по сделката. При продажба той трябва да е изрично упълномощен за конкретния имот, а от текста на пълномощното да е ясен обемът на представителната власт. Неучастието на наследници на лице, което е посочено в представеното удостоверение за наследници, означава неучастие на съсобственик в сделката. Това я прави автоматично нищожна.
А какво става, когато фирмата вече не съществува? Този въпрос може да се окаже особено актуален при закупуването на ново строителство. Извън документите, които са задължителни за сключването на сделката съгласно закона, всеки купувач би трябвало да провери и дали няма предприета процедура по несъстоятелност или ликвидация.
Списъкът на „подводните камъни” при изповядването на сделки с недвижими имоти е доста дълъг, за да можем да ги обхванем в рамките на настоящото изложение.
След като изчетохте горните редове, сигурно си мислите, че всички проверки на имота са задължение на нотариуса, на когото сте се доверили, и че е абсолютно прахосничество на средства, да заплащате допълнителни суми, за да ползвате услугите на адвокат. За съжаление, вашите разсъждения не са насочени във вярната посока, а и ако беше така би се стигнало до дублиране на функциите между нотариуси и адвокати в сферата на недвижимите имоти.
Всеки нотариус е длъжен да провери налични ли са необходимите документи, изискуеми по закон, за да изповяда сделката, но не е негово задължение да прави проучване на имота и да разузнае историята му поне 10 години назад във времето, не е работа на нотариуса да ви консултира коя сделка е най-изгодна за вас – дарение, продажба, прехвърляне срещу издръжка и гледане. Не е в компетенциите на нотариуса да Ви консултира, дали е ли възможно в бъдеще сключената от вас сделка да бъде атакувана по съдебен ред и да бъде унищожена, както и каква е съдебната практика по този въпрос.
Дали ще се обърнете към адвокат, за да сте спокойни, давайки не малко пари, че ще придобиете един наистина „чист имот”, преценката оставяме на Вас.
Това, което можем да ви предложим ние е:
– Правни съвети във връзка с придобиването или продажбата на недвижим имот, проверка и анализ на наличната документация, задълбочено проследяване на историята на имота,справки относно наличието на вещно-правни тежести (не само по електронен път, но и в старите архиви на съдилищата);
– Участие в преговори свързани с покупко-продажбата на недвижим имот, представителство пред Агенции за недвижими имоти;
– Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, ипотеки, съдействие при снабдяването с всички изискуеми от закона документи за нотариалното изповядване на сделката независимо в кой съдебен район се намира имота, представителство пред нотариус, процедури пред Имотния регистър към Агенция по вписванията;
– Съдействие при получаването на банков кредит за покупката на недвижим имот;
– Консултации по проблемите при покупка на жилище „на зелено“;
– Консултации на собственици на недвижими имоти, решили да учредят право на строеж на строителна организация „срещу обезщетение“, проучване на фирмата, изготвяне на договор, гаранции, проследяване на строителния процес;
– Режим на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване);
– Защита на правото на собственост пред съда /ревандикационен иск, негаторен иск, владелчески искове/;
– Доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;
– Иск за изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот, продаден в нарушение на чл. 33 от ЗС;
– Иск за решаване на въпроси, свързани с управлението или използването на съсобствени вещи – чл. 32, ал. 2 от ЗС;
– Извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност;
– Справки, удостоверения, процедури пред Агенция по вписванията;
– Консултации по проблемите на етажната собственост, регистрация;
– Управление на недвижими имоти- изготвяне на договори за наем, управление и поддръжка.
– консултации във връзка с участие в публична продан на недвижим имот, и по – конкретно:
• Какво представлява частното съдебно изпълнение?
• Процедурата и документите, които трябва да подадете за участие в публичната продан; Набиране на оферти /наддавателни предложения/; Участници; Процедура по провеждане на търга; депозит, размер и момент на внасяне?
• Кога трябва да се доплатят останалите пари?
• Кога се връща внесеният депозит /задатък/ за участие?
• Кога се губи внесеният депозит /задатък/ за участие?
• Какви такси и разноски ще имам при публична продажба на имот?
• Как мога за взема ДДС от закупения от съдебен изпълнител имот?
• Кога мога да вляза в закупения от мен имот?
Всяка сделка сама по себе си представлява по – лесен или по – сложен юридически казус. Разрешаването му – по-кратък или по-дълъг процес, но формулирането на казуса трябва да бъде правилно, защото едва тогава той може да бъде решен и то след съобразяване с установената практика. На база натрупания опит от изповядани сделки, ние ще Ви съдействаме за удачно решаване на Вашия казус. Нашите клиенти задължително биват информирани и по въпросите на данъчното законодателство: кога се дължи данък по реда на ЗДДФЛ (плосък данък); ДДС; какви други задължения към държавата имат страните по сделката.

Юристите от Адвокатска кантора „Митева и Партньори“ имат богат опит в с сферата на строителството и договорни взаимоотношения по Закона за устройство на територията и по FIDIC

Aдвокатите от Адвокатска кантора „Митева и Партньори” притежават значителен опит в оказване на правно съдействие в процеса на извършване на строителство, включително с оглед взаимоотношенията между участниците в строителния процес.

Практиката ни включва консултации и изготвяне на различните по вид договори, необходими за реализация и организация на строителния процес – договори за проектиране, договори за строителство, договори за авторски надзор, договори за строителен надзор. Осъществяваме представителство при водене на преговори и уточняване на условията, правата, задълженията и отговорностите на различните участници в процеса на строителство. Оказваме съдействие на нашите клиенти при определяне на приложимите изисквания към вида строеж и ангажираните лица, в зависимост от неговата категория и специфичните в тази връзка изисквания, съгласно Закона за устройство на територията.
Консултираме клиентите ни по отношение ползването на различните варианти на стандартизирани договори в строителния процес, приети от FIDIC (Международната федерация на инженерите консултанти), като при нужда адаптираме текстовете им към конкретния строителен процес и изискванията на българското законодателство