Kонсултации на търговски дружества

В сферата на дружественото право кантората предлага цялостно правно обслужване и консултации, свързани с учредяване и промяна на фирмите, провеждане на преговори при сключване на договори, изготвяне на договори, становища, проектни предложения и концепции.


Всички видове търговски дружества

 

 • Учредяване на дружествата и изготвяне на необходимите документи
 • Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър
 • Изготвяне и промяна на съществуващи дружествени, търговски и граждански договори
 • Писмени и устни консултации
 • Подготовка при сключването на договори, водене на преговори, изготвяне на договори и становища
 • Покупко-продажба на дружествени дялове
 • Делба на дружествени дялове
 • Отговорност на учредителите и управителните органи
 • Увеличаване и намаляване на капитала
 • Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне
 • Ликвидация и прекратяване на дружествата

Дружество с ограничена отговорност (ООД, ЕООД)

 • Изготвяне и изменение на дружествени договори / учредителни актове
 • Изготвяне на договори за управление

Акционерно дружество (АД)

 • Изготвяне и изменение на устави на АД
 • Подготовка и провеждане на Учредителни и Общи събрания на акционерите
 • Управителен съвет, Надзорен съвет, Съвет на директорите
 • Увеличаване и намаляване на капитала
 • Договори за назначаване на членове на управителни органи