Защо Ви е необходим адвокат

 

 

Адвокат  може да бъде само дееспособно лице, със завършено висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, което е положило клетва и е вписано в регистъра на адвокатската колегия.

 

 

Адвокат Ви е необходим винаги, когато имате проблем от семейно – правно естество, а именно: желаете да прекратите своя брак, имате нужда от издръжка за Вашето дете, имате желание да сключите брачен или предбрачен договор или се колебаете как да постъпите. Към адвокат следва да се обърнете, когато желаете да Ви бъдат предоставени родителските права над детето, искате да го изведете извън пределите на Република България, а нямате подписано съгласие от другия родител, желаете да извършите разпореждане с имущество на малолетно или непълнолетно дете или имате нужда от съдействие при осиновяване.

 

 

Адвокатът ще Ви помогне винаги, когато следва да защитите своето право на собственост, желаете да извършите доброволна или съдебна делба на движими или недвижими вещи /имоти/ или следва да предявите иск за обезщетение срещу ползващия  съсобственик. Винаги когато желаете да продадете, дарите, замените  или закупите недвижим имот, или желаете да сключите друг вид нотариална сделка, е желателно да потърсите съдейстиве от адвокат. Той ще набави необходимите документи, ще се запознае с историята на имота в детайли и ще Ви придружава по време на нотариалното изповядване на сделката.

 

 

Адвокатска кантора  „Митева и партньори“  предлага на своите клиенти  еднократна или абонаментна висококвалифицирана юридическа помощ и  консултации в голяма част от всеобхватната материя на правото. При съвместната ни работа, ние спазваме пълна конфиденциалност и максимална   защита на Вашите права и интереси. В работата си се ръководим от няколко   основни принципи:  коректност, професионализъм, лоялност, конфиденциалност и експедитивност. Вашите проблеми решаваме с професионална увереност и компетентност.
Доверете се на екипа от специалисти на правна кантора „Митева и партньори“ .