Абонаментно правно обслужване на фирми

                       

 • Абонаментно правно обслужване на фирми в Пловдив.

  Обслужването включва консултиране по всички правни въпроси, цялостно и детайлно запознаване с дейността на фирмата с цел вземане на бързи и адекватни решения.

 • Пълното обслужване на фирмата се изразява в съдействие във всички сфери на дейност

  , а именно: търговска дейност, отношения с контрагенти, водене на преговори, договаряне с банки, взаимоотношения между работодател и работник; провеждане на обучение за начин на водене на преговори и сключване на договори, както и начин на съставяне на първични документи

 • Пълното обслужване на фирмата се изразява в следното:
 • 1.

  Осигуряване на адвокат при провеждане на преговори

 • 2. Предоставяне на писмени и устни становища по всички правни въпроси, които интересуват фирмата.
 •  3.Преглед, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешно фирмени документи (образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния трудов ред, етичен кодекс.
 • 4. Съставяне и проверка на търговски договори, както и съставяне на общи условия, рамкови споразумения, анекси и др.
  5. Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжности характеристики, заповеди за назначаване, уволнение
 • 6. Образуване и водене на съдебни производства за защита интересите на дружеството. Съгласно Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет за явяване на дела се дължи допълнително възнаграждение на адвокат.
 • Цялостно проучване на имущественото състояние на едно лице- справка в имотния регистър,  проучване на фирмения статус, преглед на Регистъра за обществени поръчки за сключени договори
 •  Провеждане на заповедни производства и изпълнителни дела за събиране на вземания на клиентите.
 •  Изготвяне на необходимите документи и вписване на промени по партидата на търговците в търговския регистър   – промяна, изменение и допълнение на Дружествения договор, договори за управление, регистриране на промяна в обстоятелствата на дружеството, подготовка на документи за общи събрания на съдружниците или акционерите (покани, списъци на присъстващите, протоколи за взетите решения), както и за заседанията на съвета на директорите, евентуално наше участие в самите и заседания и др.
 • Пълно консултиране по Закона за обществените поръчки, изготвяне на документацията, участие в тръжната процедура на квалифициран адвокат, вписан в Регистъра на Обществените поръчки като външен експерт по право
 • Кантората разполага с лицензирани преводачески услуги

Абонаментно правно обслужване на фирми

Абонаментното правно обслужване е форма на обслужване, при която за определен период от време (отчетен период) се предоставят всички необходими за нормалното функциониране дейността на клиента правни услуги от страна на адвоката, в това число и решаване на неговите внезапно възникнали правни проблеми, в рамките на подписан срочен договор за абонамент. Заплащането на услугите в рамките на абонаментния договор за правно обслужване става за всеки отчетен период, независимо от броя на конкретно предоставените услуги за периода, включени в абонамента.

Извън абонамента остава извършването и заплащането на услугите, изрично изключени от страните по договора от обхвата на абонамента.

Предимства на абонамента: Абонаментът е форма, даваща възможност за “поевтиняване на правните услуги”, предвид фактът, че предварителното залагане на определена твърда сума “абонамент”, която не зависи от броя и вида на услугите и материалният им интерес.

Услуги, извън абонамента са тези правни услуги, които по съгласие на страните се осъществяват при условията на отделно заплащане на база подписан бланков договор за правна помощ от адвокатски кочан.Техният вид се определя по съгласие на страните, като минимално необходимото съдържание по договор, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения е процесуалното представителство.

Минимален срок на абонамента с оглед необходимостта от събиране на пълна информация относно състоянието на клиента и неговите правни проблеми, както и създаване на необходимата организация по решаването им, то минималният срок на абонамента е 1 (една) календарна година,считано от деня на влизане в сила на договора.

 

Отчетни периоди и отчети при абонамента: Отчетните периоди са периодите в рамките срока на договора, за които се предоставят съответните услуги по абонамента и се заплаща отделното договорено абонаментно възнаграждение. Минималният отчетен период е един месец, а максималният три месеца. При абонамента се предоставят задължително на клиента тримесечни отчети, за разходваните средства, извършените услуги в абонамента и услугите извън абонамента, движението на делата и техния резултат.

 

Добър адвокат за Абонаментно правно обслужване на фирми, Пловдив